چهارشنبه، مرداد ۲

ترجيح

تو کدومو ترجيح ميدی !؟
ـــ ديوونه باشی ولی تو تيمارستان نباشی یا ديوونه نباشی ولی تو تیمارستان باشی !؟
من
من
منمنمن
من